研究成果
您现在所在的位置:首页 >> 研究成果 >> 文章
文章


1.         Xiaoshuai Wu, Yan Qiao, Chunxian Guo, Zhuanzhuan Shi, Li, C. M., Nitrogen doping to atomically match reaction sites in microbial fuel cells, Communications Chemistry, 3:68 (2020), 2020.06

2.         Cheng Renfei; Wang Zuohua; Cui Cong ; Hu Tao ; Fan Bingbing ; Wang Hailong; Liang Yan ; Zhang Chao; Zhang Hongwang; Wang Xiaohui, One-Step Incorporation of Nitrogen and Vanadium between Ti3C2Tx MXene Interlayers Enhances Lithium Ion Storage Capability, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 12411):6012-6021, 2020

3.         Ning Fandi; Bai Chuang; Qin Jiaqi; Song Yujiang; Zhang Ting; Chen Jiafan; Wei Jun; Lu Guanbin; Wang Huihui; Li Yali; Gu Junnan; Shen Yangbin, Great improvement in the performance and lifetime of a fuel cell using a highly dense, well-ordered, and cone-shaped Nation array, JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 8(11): 5489-5500, 2020

4.         Yi Shijie; Qin Xueping; Liang Caihong; Li Jingsha; Rajagopalan, Ranjusha; Zhang Zejie; Song, Jingya; Tang Yougen; Cheng Fangyi; Wang Haiyan; Shao Minhua, Insights into KMnO4 etched N-rich carbon nanotubes as advanced electrocatalysts for Zn-air batteries, APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 264118537, 2020

5.         He, Xiu; Wu, Xiaoshuai; Qiao, Yan; Hu, Tianbao; Wang, Deng; Han, Xiao; Li, C. M., Electrical tension-triggered conversion of anaerobic to aerobic respiration of Shewanella putrefaciens CN32 cells while promoting biofilm growth in microbial fuel cells., Chemical communications, DOI:10.1039/d0cc01605e

6.         Xiao, Y., Hu, T., Zhao, X., Hu, F. X., Yang, H. B., Li, C. M. Thermo-selenizing to rationally tune surface composition and evolve structure of stainless steel to electrocatalytically boost oxygen evolution reaction, Nano Energy, doi:10.1016/j.nanoen.2020.104949,       2020.

7.         Mei, Wanwan; Yang, XG; Li, L; Tong, YP ; Lei, Y ; Li, PJ ; Zheng, Z,   Rational Electrochemical Recycling of Spent LiFePO4 and LiCoO2 Batteries to Fe2O3/CoPi Photoanodes for Water Oxidation, ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING,        89):0606-3616   2020.3, 2020.

8.         Yirui Ouyang, Haijie Cao, Huijie Wu, Diben Wu, Fengqian Wang, Mengchao Jiang, Xiaojing Fan, Weiyong Yuan, Lian Ying Zhang and CM Li*    , Tuning Pt-skinned PtAg nanotubes in nanoscales to efficiently modify electronic structure for boosting performance of methanol electrooxidation, Applied Catalysis B: Environmental, Published: MAY DOI: 15 202010.1016/j.apcatb.2020.118606, 2020.   

9.         Xiaoyan Wang, Yang Fei, Wei Li, Lingya Yi, Bomin Feng, Yixiang Pan, Weihua Hu,* , CM Li*, Gold-Incorporated Cobalt Phosphide Nanoparticles on Nitrogen-Doped Carbon for Electrocalytically Enhanced Hydrogen Evolution Reaction., ACS Appl. Mater. Interfaces, 12(14): 16548-16556, 2020.

10.     Qianru Ma, Guangyuan Du, Bingshu Guo, Wenwen Tang, Yutao Li, Maowen Xu*, CM Li*, Carbon-wrapped cobalt nanoparticles on graphene aerogel for solid-state room-temperature sodium-sulfur batteries,  Chemical Engineering Journal, DOI:10.1016/j.cej.2020.124210, 2020.

11.     SH Miao, JL Hu, M Gao, J Zeng, XK Wang, FL Liu, S Zhou, DW Li, JQ Liu, CM Li, K L, B Kong: Tunable Blue-Green-Emitting Na4CaSi3O9:Ce3+,Li+,Tb3+ Phosphor with Energy Transfer for Near-UV White LEDs Engineering,       Materials Today Sustainability, https://doi.org/10.1016/j.mtsust.2020.100036,      2020.

12.     Diben Wu, Chao Wang, Huijie Wu, Shuo Wang, Fengqian Wang, Zhuan Chen, Tianbao Zhao, Zongyang Zhang, Lian Ying Zhang, CM Li, Synthesis of hollow Co3O4 nanocrystals in situ anchored on holey graphene for high rate lithium-ion batteries, Carbon, https://doi.org/10.1016/j.carbon.2020.03.007, 2020,      2020.

13.     Bannur Nanjunda Shivananju, Lu Zhou, Yuefeng Yin, Wenzhi Yu, Haoran Mu, Xiaozhi Bao, Yiqiu Zhang, Tian Sun, Qingdong Ou, Babar Shabbir, Shaojuan Li, Yupeng Zhang, Huaiyu Shao, Guichuan Xing, Nikhil V. Medhekar, CM Li*, Jian Liu*, Qiaoliang Bao*         Probing the dynamic structural changes of DNA using ultrafast laser pulse in graphene-based optofluidic device, InfoMat, DOI: 10.1002/INF2.12114, 2020.        2020.

14.     Weishuai Ma, Tingting Zhang, Ronggui Li, Yusheng Niu, Xuecheng Yang,  Jing Liu, Yuanhong Xu, CM Li*, Bienzymatic synergism of vanadium oxide nanodots to efficiently eradicate drug-resistant bacteria during wound healing in vivo,         Journal of Colloid and Interface Science, 5591):313-3223,     2020.

15.     Hao Zhe Wang, Ling Gui Ning, Wen Yi Lv, Lan Xiao, CM Li, Zhi Song Lu, Bin Wang, Li Qun Xu, Green synthesis of perylene diimide-based nanodots for carbon dioxide sensing, antibacterial activity prediction and bacterial discrimination,    Dyes and Pigments, Volume 176, 108245, May 2020.

16.     Jiechang Gao, Ting Meng, Shiyu Lu, Xiaoqing Ma, Yuhuan Zhang, Daoling Fu, Zhisong Lu*, CM Li*,    Manganese-doped tremella-like nickel oxide biomimetic sensor toward highly sensitive detection of glucose,  J. Electroanalytical Chemistry,         Accepted,        2020.

17.     Yuan, Jia ; Li, Chunmei; Li, Tianhao ;Jing, Maoxiang; Yuan, Weiyong; CM Li, Remarkably promoted photoelectrochemical water oxidation on TiO2 nanowire arrays via polymer-mediated self-assembly of CoOx nanoparticles,       Journal of Colloid and Interface Science, DOI: 10.1016/j.solmat.2019.110349,      2020

18.     Dongdong Zhu, Man Qiao, Jinlong Liu,* Tao Tao, CX, Guo*,  Engineering Pristine 2D Metal-Organic Frameworks Nanosheets for Electrocatalysis,      J. Mater. Chem. A, Accepted 10.1039/D0TA03138K,       2020

19.     Xiaoming Ma, Yongli Shen, Shuang Yao, Cuihua An, Weiqing Zhang,* , Junfa Zhu, Rui Si,*, Chunxian Guo, and Changhua An*,        Coreshell nanoporous AuCu 3@ Au monolithic electrode for efficient electrochemical CO 2 reduction,         J. Mater. Chem. A, 8, 3344-3350, 2020

20.     郝喜娟,赵沈飞,张春媚*,胡芳馨,杨鸿斌*,郭春显*,    基于纳米仿生酶构建电化学生物传感器用于活性氧检测:综述     材料导报,        Accepted,        2020

21.     Shenfei Zhao, Fang Xin Hu, Zhuanzhuan Shi, Jingjing Fu, Yue Chen, Chunxian Guo*, and CM Li*,      Interfacially Assembled Two-Dimensional Mn3(PO4)2 and MXene as A Heterostructured Biomimetic Enzyme for Real-Time Sensitive Cell Superoxide Sensing,  Advanced Science,   提交, 2020

22.     Jiajian Gao#, Hong bin Yang#, Xiang Huang, Sung-Fu Hung, Weizheng Cai, Chunmiao Jia, Shu Miao, Hao Ming Chen, Xiaofeng Yang,Yanqiang Huang,* Tao Zhang,and Bin Liu,        Enabling Direct H2O2 Production in Acidic Media through Rational Design of Transition Metal Single Atom Catalyst, Chem, 6 (3) , 658-674 2020

23.     Li Jingsha, Guo Chunxian*,  CM Li*,     Recent Advances of Two-Dimensional (2D) Mxenes and Phosphorene for High-Performance Rechargeable Batteries,   ChemSusChem,         13 6):1047-1070,     2020

24.     Chen, Bo; Guo, Zhanhang; Guo, Chunxian; Mao, Yu; Qin, Zhiguo; Ye, Dewen; Zang, Fengchao; Lou, Zhichao; Zhang, Zuoheng; Li, Mingyue; Liu, Yanlong; Ji, Min; Sun, Jianfei; Gu, Ning*, Moderate cooling coprecipitation for extremely small iron oxide as a pH dependent T1-MRI contrast agent, Nanoscale, 12, 55215532,      2020

25.     Chen, Bo*; Xing, Jing; Li, Mingyue; Liu, Yanlong; Ji, Min*,      DOX@Ferumoxytol-Medical Chitosan as magnetic hydrogel therapeutic system for effective magnetic hyperthermia and chemotherapy in vitro, Colloids and surfaces. B,  Biointerfaces,  190, 110896,    2020

26.     Chen, Bo*; Zhang Ruren;Wu, Hao; Li, Mingyue; Zhou, Gaoxin; Ji, Min*,        Thermoresponsive magnetoliposome encapsulating Doxorubicin and high performance Ferumoxytol for effective tumor synergistic therapy in vitro,         Journal of Drug Delivery Science and Technology, Accepted, 2020

27.     Yangbin Shen,* Yulu Zhan, Chuang Bai, Fandi Ning, Huihui Wang, Jun Wei, Guojun Lv and Xiaochun Zhou*,         Immobilized Iridium Complexes for Hydrogen Evolving from Formic Acid Dehydrogenation,         Sustainable Energy & Fuels,    Accepted,         2020

28.     Tao Hu, Jinxing Yang,Wu Li, Xiaohui Wang, CM Li*,        Quantifying the rigidity of 2D carbides (MXenes),          Physical Chemistry Chemical Physics,   22(4):2115-2121,     2020

29.     Li Juan; Tang Chun; Liang, Taotao; Tang, Chuyue; Lv, Xiaohui;Tang, Kanglai; CM Li,       Porous Molybdenum Carbide Nanostructured Catalyst toward Highly Sensitive Biomimetic Sensing of H2O2,   ELECTROANALYSIS,  DOI: 10.1002/elan.202000008,        2020

30.     Zhang, Hui; Hu, Tao; Wang, Xiaohui; Zhou, Yanchun,      Structural defects in MAX phases and their derivative MXenes: A look forward,   JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY, 38:205-220,   2020,

31.     Hu, Minmin; Cheng, Renfei; Li, Zhenjiang; Hu, Tao; Zhang, Hui; Shi, Chao; Yang, Jinxing; Cui, Cong; Zhang, Chaolan; Wang, Hailong; Fan, Bingbing; Wang, Xiaohui; Yang, Yang, Quan-Hong, Interlayer engineering of Ti3C2Tx MXenes towards high capacitance supercapacitors, NANOSCALE,    12(2):763-771,        2020

32.     Wang, Guangtian; Han, Bing; Shen, Ling; Wu, Shusheng; Yang, Li; Liao, Jiefeng; Wu, Fangfang; Li, Mingyue; Leng, Shuo; Zang, Fengchao; Zhang, Yuan; Bai, Ying; Mao, Yu; Chen, Bo; Yao, Honghong*,      Silencing of circular RNA HIPK2 in neural stem cells enhances functional recovery following ischaemic stroke.,  EBioMedicine, 52, 102660,     2020

33.     Guanbin Lu, Fandi Ning, Jun Wei, Yunbo Li, Chuang Bai, Yangbin Shen, Yali Li and Xiaochun Zhou*,   All-solid-state passive direct methanol fuel cells with great orientation stability and high energy density based on solid methanol fuels,         Journal of Power Sources,        450: 227669,    2020

34.     Huihui Wang, Chuang Bai, Ting Zhang, Jun Wei, Yali Li, Fandi Ning, Yangbin Shen, Jin Wang, Xuetong Zhang, Hui Yang, Qingwen Li, and Xiaochun Zhou*, Flexible and Adaptable Fuel Cell Pack with High Energy Density Realized by a Bifunctional Catalyst,   ACS Applied Materials & Interfaces,        12(4): 4473-4481,    2020

35.     Fandi Ning, Chuang Bai, Jiaqi Qin, Yujiang Song, Ting Zhang, Jiafan Chen, Jun Wei, Guanbin Lu, Huihui Wang, Yali Li, Junnan Gu, Yangbin Shen, Yi Cui, Yunjie Huang, and Xiaochun Zhou*, Greatly Improve the Performance and Lifetime of Fuel Cell by Highly Dense, Well-Ordered, and Cone-Shaped Nafion Array,   Journal of Materials Chemistry A,   Accepted,         2020

36.     Jun Wei, Fandi Ning, Chuang Bai, Ting Zhang, Guanbin Lu, Huihui Wang, Yali Li, Yangbin Shen, Xuwei Fu, Qingwen Li, Hehua Jin, and Xiaochun Zhou*,         Ultra-Thin, Flexible, Low-Cost and Scalable Gas Diffusion Layer Based on Carbon Nanotube for High Performance Fuel Cell, Journal of Materials Chemistry A,         Accepted, 2020

37.     原位MnO2包覆CMK-3/S复合材料在锂硫电池中的应用, 陈亚光、邓雯雯, 《苏州科技大学学报(自然科学版)》, accepted

 

38.     Hao Lu, Junyu Zhong, Chen Ji, Junting Zhao, Dong Li, Run Zhao, Yucheng Jiang, Song Fang, Taotao Liang, Huishu Li, CM Li*,         Fabricating an optimal rutile TiO2 electron transport layer by delicately tuning TiCl4 precursor solution for high performance perovskite solar cells, Nano Energy, 68,104,336,       2019

39.     Fang Xin Hu, Chunxian Guo, Hong Bin Yang, Zhuanzhuan Shi, Min Wang, Yu Hua Xue, Lin Zhu, Tao Chen, Liming Dai, CM Li,     3D Pt/Graphene foam bioplatform for highly sensitive and selective in-situ adsorption and detection of superoxide anions released from living cells, Sensors and Actuators B: Chemical, 287: 209-217, 2019

40.     Hu FX,* Wang JL, Chen SH, Rao QH,        Enhanced electrochemiluminescence from reduced graphene oxide-CdTe quantum dots for highly selective determination of copper ion, Luminescence,     1-7,         2019

41.     Chen, B.; Sun, J. F.; Han, Y. X.; Gu, N.*,   Research status and development trend of iron-based nano-medicine,         Scientia Sinica Chimica    49(9), 1156-1167,    2019

42.     Shenfei Zhao, Zhuanzhuan Shi, Chunxian Guo*, CM Li*,       A high-energy-state biomimetic enzyme of oxygen-deficient MnTiO3 nanodiscs for sensitive electrochemical sensing of superoxide anion,      Chemical Communications,      55, 7836-7839,        2019

43.     Zhuanzhuan Shi, Xiaoli Li, Ling Yu, Xiaoshuai Wu, Jinggao Wu, Chunxian Guo*, CM Li*, Atomic matching catalysis to realize a highly selective and sensitive biomimetic uric acid sensor, Biosensors and Bioelectronics,     141, 111421,    2019

44.     ZhuanZhuan Shi, XiaoShuai Wu, HuiHui Zhang, HuiHui Chai , CM Li, ZhiSong Lu*, Ling Yu*, Flexible electronic skin with nanostructured interfaces via flipping over electroless deposited metal electrodes,     Journal of Colloid and Interface Science,    534, 618-624,  2019

45.     Xijuan Hao, CM Li, Chunxian Guo* , Fastresponse Electrochemical Detection of Trinitrotoluene at Subppb Levels on Nitrogenized Porous Carbon Spheres, Electroanalysis, 31, 1291-1295,  2019

46.     Zesheng Zhuo, Yajie Jiao, Lichan Chen, Haohong Li, Ming Dai, Zhenyu Lin, Hongbin Yang, Fengfu Fu, Yongqiang Dong,         Ultra-high quantum yield ultraviolet fluorescence of graphitic carbon nitride nanosheets,  CHEMICAL COMMUNICATIONS,         55(100):15065-15068, 2019

47.     Hongfang Du, Zhi Liang Zhao, Lian Ying Zhang, Yubin Niu, Ting Yu*, CM Li*,         Ion Exchange Synthesis of Cobalt Ion Modified Titanate Nanoarray as an Electrocatalyst toward Efficient Hydrogen Evolution Reaction,  ACS APPLIED ENERGY MATERIALS,     2(12):8946-8955, 2019

48.     Yulu Zhan, Wenrong Hou, Gang Li, Yangbin Shen, Yahong Zhang*, Yi Tang* , Oxidant-Free Transformation of Ethylene Glycol toward Glycolic Acid in Water      ACS, SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING,  7(21):17559-17564, 2019

49.     Zhang, Lion Ying ; Ouyang, Yirui ; Wang, Shuo; Wu, Diben ; Jiang, Mengchao ; Wang, Fengqian; Yuan, Weiyong; CM Li,         Perforated Pd Nanosheets with Crystalline/Amorphous Heterostructures as a Highly Active Robust Catalyst toward Formic Acid Oxidation,     SMALL, 15(47):1904245, 2019

50.     Zhao, Run; Zhong, Junyu; Ji, Cheng; Zhao, Junting; Lu, Hao*, Three-dimensional ZnO/ZnxCd1-xS/CdS nanostructures modified by microwave hydrothermal reaction-deposited CdSe quantum dots for chemical solar cells,       SOLAR ENERGY, 191:78-83, 2019

51.     Zhi Liang Zhao, QiWang, HongfangDu, TaotaoLiang, Hong MingAn, CM Li*  Sub-15nm Pd@PtCu concave octahedron with enriched atomic steps as enhanced oxygen reduction electrocatalyst, JOURNAL OF POWER SOURCES,       434: 226742,         2019

52.     Liu, Song; Yang, Hongbin; Su, Xiong; Ding, Jie;Mao, Qing; Huang, Yanqiang; Zhang,Tao; Liu, Bin,         Rational design of carbon-based metal-free catalysts for electrochemical carbon dioxide reduction: A review,         JOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY,      36:5-105, 2019

53.     Cong Zhang, Fangxin Hu, Han Zhang, Shihong Chen, Ruo Yuan,    An electrochemiluminescence biosensor for the detection of soybean agglutinin based on carboxylated graphitic carbon nitride as luminophore,       Analytical and Bioanalytical Chemistry, 411(23):6049-6056, 2019

54.     Taotao Liang,  Long Zou,  Xiaogang Guo,  Xiaoqing Ma,  Chenke Zhang,  Zhuo Zou,  Yuhuan Zhang, Fangxin Hu,  Zhisong Lu,  Kanglai Tang, CM Li*, Rising Mesopores to Realize Direct Electrochemistry of Glucose Oxidase toward Highly Sensitive Detection of Glucose,        ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 29(44): 1903026,        2019

55.     Jing Huang, Jinggao Wu, Fangyin Dai, CM Li *,       3D honeycomb-like carbon foam synthesized with biomass buckwheat flour for high-performance supercapacitor electrodes, CHEMICAL COMMUNICATIONS,       55(62):9168-9171,   2019

56.     Chunmei Zhang, Lei Li, Lin Hou and Wei Chen*,     Fabrication of Co3O4 nanowires assembled on the surface of hollow carbon spheres for acetone gas sensing, Sensors and Actuators B Chemical, 291,30-40,         2019

57.     Li, Ya Dan; Chai, Hui Hui; Zhang, Shu Jie; Lu, Zhi Song; CM Li; Yu, Ling,  Sensitive and portable colorimetric detection of copper in water by cotton thread based pre-concentration, MICROCHEMICAL JOURNAL,    148:735-742,   2019

58.     Ying Zhou, Jing-Jing Fu, Lin-Xiang Wang, Zhisong Lu, Feng Wang, Qingyou Xia, Yuejun Kang, CM Li & Ling Yu,    Freeze-drying prepared ready-to-use gelatin @polypropylene nonwoven hybrid sheet for stacking 3D cell culture, CELLULOSE,         26(11):6755-6768,   2019

59.     Zhang, H.; Hu, T.; Sun, W.; Hu, M.; Cheng, R.; Wang, X. , Atomic Repartition in MXenes by Electron Probes ,       Chem. Mater.      31 (12), 4385-4391, 2019

60.     Dongwei Li, Kang Liang, Wenlong Cheng, CM Li, Dongyuan Zhao, Biao Kong,        Liquid-Solid Interfacial Assemblies of So Materials for Functional Freestanding Layered Membrane-Based Devices toward Electrochemical Energy Systems,         ADVANCED ENERGY MATERIALS, 9(21):1804005, 2019

61.     Dong Liu, Jin-Cheng Liu, Weizheng Cai, Jun Ma, Hong Bin Yang, Hai Xiao, Jun Li, Yujie Xiong, Yanqiang Huang & Bin Liu,        Selective photoelectrochemical oxidation of glycerol to high value-added dihydroxyacetone, Nature Communications,          10, 1779, 2019

62.     Gong, Liangping; Xie, Jiale; Liang, Xiaorong; Xiong, Jinyun; Yi, Shuanglian; Zhang, Xiaoyue; CM Li, Tailoring surface states by sequential doping of Ti and Mg for kinetically enhanced hematite photoanode,      JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE,        542441-450, 2019

63.     Zhang, Yuhuan; Lu, Shi-Yu; Shi, Zhuanzhuan; Zhao, Zhi Liang; Liu, Qian; Gao, Jie-Chang; Liang, Taotao; Zou, Zhuo; CM Li, A multi-component Cu2O@FePO4 core-cage structure to jointly promote fast electron transfer toward the highly sensitive in situ detection of nitric oxide, NANOSCALE, 11(10):4471-4477,   2019

64.     Zhuo Zou, Xiao Qing Ma, Long Zou, Zhuan Zhuan Shi, Qiang Qiang Sun, Qian Liu, Tao Tao Liang, CM Li,    Tailoring pore structures with optimal mesopores to remarkably promote DNA adsorption guiding the growth of active Mn-3(PO4)(2) toward sensitive superoxide biomimetic enzyme sensors,      NANOSCALE, 11(6):2624-2630,        2019

65.     Cheng, R.; Hu, T.; Zhang, H.; Wang, C.; Hu, M.; Yang, J.; Hou, P.; Wang, X.    Understanding the Lithium Storage Mechanism of Ti3C2Tx Mxene,        J. Phys. Chem. C,      123 (2), 1099-1109, 2019

66.     Di Liu, Fang Xin Hu, Han Zhang, Cong Zhang, Shihong Chen, ECL Biosensor for Sensitive Detection of Soybean Agglutinin Based on AuPt@C 60 Nanoflowers Enhanced N-(aminobutyl)-N-(ethylisoluminol), Journal of The Electrochemical Society, 166(2):B49-B55, 2019

67.     Daojin Zhou, Shiyuan Wang, Yin Jia, Xuya Xiong, Hongbin Yang, Song Liu, Jialun Tang, Junming Zhang, Dong Liu, Lirong Zheng, Yun Kuang, Xiaoming Sun, Bin Liu, NiFe Hydroxide Lattice Tensile Strain: Enhancement of Adsorption of Oxygenated Intermediates for Efficient Water Oxidation Catalysis,    Angewandte Chemie International Edition,    58(3):736-740, 2019

68.     Guoqun Wang, Jiaojiao Zhao, Meiling Zhang, Qian Wang, Bo Chen, Yayi Hou* and Kaihua Lu*, Ferumoxytol and CpG oligodeoxynucleotide 2395 synergistically enhance antitumor activity of macrophages against NSCLC with EGFRL858R/T790M mutation,          International Journal of Nanomedicine, 14, 4503-4515,         2019

69.     Peng Zhao, Bo Chen, Lushen Li, Hao Wu, Yan Li, Baxter S., Xi Zhan, Ning Gu*, Missing-in-metastasis protein promotes internalization of magnetic nanoparticles via association with clathrin light chain and Rab7,     BBA - General Subjects,         1863, 502-510, 2019

70.     Tao Wen, Lifan Du, Bo Chen, Doudou Yan, Aiyun Yang, Jian Liu, Ning Gu, Jie Meng* and Haiyan Xu*, Iron oxide nanoparticles induce reversible endothelial-to mesenchymal transition in vascular endothelial cells at acutely non-cytotoxic concentrations,         Particle and Fibre Toxicology,  16 (30) 2019

71.     Peng Wang, Siyu Ma, Guangfu Ning, Wu Chen, Bin Wang, Dewen Ye, Bo Chen, Yuzhi Yang, Qing Jiang, Ning Gu*, Jianfei Sun*,  Entry-prohibited effect of KHz pulsed magnetic field upon interaction between SPIO nanoparticles and mesenchymal stem cells, IEEE transactions on biomedical engineering,         DOI: 10.1109/TBME.2019.2931774,        2019

72.     Pang Fangjie; Wang Zhifeng; Zhang Kai; He Jia; Zhang Weiqing; Guo, CX; Ding Yi, Bimodal nanoporous Pd3Cu1 alloy with restrained hydrogen evolution for stable and high yield electrochemical nitrogen reduction, Nano energy, 58 (2019) 834841, 2019

73.     电活性有机材料在钠离子电池中的研究进展, 邓雯雯, CM Li, 功能材料, 2(50), 2019, CSCD

74.     铁基纳米药物的研究现状与发展趋势, 陈博, 中国科学, 49(9)1156-1167, 2019, CSCD

75.     Huimin Chen, Jianfei Sun, Zibin Wang, Yi Zhou, Zhichao Lou, Bo Chen, Peng Wang, Zhirui Guo, Hui Tang, Junqing Ma, Yang Xia*, Ning Gu* and Feimin Zhang*, Magnetic CellScaffold Interface Constructed by Superparamagnetic IONP Enhanced Osteogenesis of Adipose-Derived Stem Cells, ACS Appl. Mater. Interfaces,   10, 44279-44289,     2018

76.     Wenwen Deng, Xuyong Feng, Xiang Li, Sean O'Neill, Lin Hu, Luyao Liu, Wai-Yeung Wong, Yan-Yan Hu, CM Li*   , Improving the electrochemical performance of Li4Ti5O12 anode by phosphorus reduction at a relatively low temperature,          Chemical Communications, 54(100)14120-14123, 2018

77.     Chunxian Guo*, CM Li*  , Room temperature-formed iron-doped nickel hydroxide on nickel foam as a 3D electrode for low polarized and high-current-density oxygen evolution, Chemical Communications,        54(26), 3262-3265,  2018

78.     Hu, T.; Hu, M.; Gao, B.; Li, W.; Wang, X.,  Screening surface structure of MXenes by high-throughput computation and vibrational spectroscopic confirmation, J. Phys. Chem. C, 122 (32), 18501-18509,        2018

79.     Hong Bin Yang, Sung-Fu Hung, Song Liu, Kaidi Yuan, Shu Miao, Liping Zhang, Xiang Huang, Hsin-Yi Wang, Weizheng Cai, Rong Chen, Jiajian Gao, Xiaofeng Yang, Wei Chen, Yanqiang Huang, Hao Ming Chen, CM Li, Tao Zhang, Bin Liu, Atomically dispersed Ni( i ) as the active site for electrochemical CO 2 reduction, Nature Energy, 3(2):140-147,   2018

80.     An Hong Ming, Zhao Zhi Liang, Zhang Lian Ying, Chen Yue, Chang Yan Yan, CM Li, Ir-Alloyed Ultrathin Ternary PdIrCu Nanosheet-Constructed Flower with Greatly Enhanced Catalytic Performance toward Formic Acid Electrooxidation,         ACS Applied Materials & Interfaces, 10 (48) : 41293-41298,  2018

81.     Zhou Daojin, Jia Yin, Yang Hongbin, Xu Wenwen, Sun Kai, Zhang Junming,  Wang Shiyuan, Kuang Yun, Liu Bin,  Sun Xiaoming,         Boosting oxygen reaction activity by coupling sulfides for high-performance rechargeable metal-air battery,         Journal of Materials Chemistry A    6 (42) 21162-21166  2018

82.     Liu Qian, Tang Chun, Lu Shiyu, Zou Zhuo, Gu Shuang, Zhang Yuhuan, CM Li , Rationally tuning the atomic ratio of electrodeposited NiP for greatly enhanced hydrogen evolution in alkaline media,        Chemical Communications,      54 (87) : 12408-12411, 2018

83.     Tang Chun, Zhang Qiuju, Wu Jinggao, Chen Hao, Chen Liang, CM Li, Ultrathin-Nanosheets-Composed CoSP Nanobrushes as an All-pH Highly Efficient Catalyst toward Hydrogen Evolution,         ACS Sustainable Chemistry & Engineering,     6(11): 15618-15623, 2018

84.     Su Lan, Du Hongfang, Tang Chun, Nan Kaikai, Wu Jinggao, CM Li,         Borate-ion intercalated Ni-Fe layered double hydroxide to simultaneously boost mass transport and charge transfer for catalysis of water oxidation, Journal of Colloid and Interface Science,     528 : 36-44, 2018

85.     Xie Jiale, Yang Pingping, Wang Yi, Qi Tao, Lei Yong, CM Li,     Puzzles and confusions in supercapacitor and battery: Theory and solutions, Journal of Power Sources,         401: 213-223, 2018

86.     Liang Xiaorong, Xie Jiale, Xiong Jinyun, Gong Liangping, CM Li,     FeCoW multimetal oxide-coatedW: BiVO4 photoanode for efficient oxygen evolution, Sustainable Energy & Fuels, 2 (9) : 2053-2059,       2018

87.     Du Hongfang, Ai Wei, Zhao Zhi Liang, Chen Yu, Xu Xin, Zou Chenji, Wu Lishu, Su Lan, Nan Kaikai, Yu Ting, CM Li,         Engineering Morphologies of Cobalt Pyrophosphates Nanostructures toward Greatly Enhanced Electrocatalytic Performance of Oxygen Evolution Reaction,   Small,        14 (31) : 1801068,   2018

88.     Xiong Jinyun, Xie Jiale, Yang Pingping, Liang Xiaorong, CM Li,        Significantly improve photoelectrochemical performance of Ti:Fe2O3 with CdSe modification and surface oxidation, International Journal of Hydrogen Energy, 43 (31) : 14130-14139, 2018

89.     Wu Xian, Zou Long, Huang Yunhong, Qiao Yan, Long Zhong-er, Liu Haoping, CM Li, Shewanella putrefaciens CN32 outer membrane cytochromes MtrC and UndA reduce electron shuttles to produce electricity in microbial fuel cells, Enzyme and Microbial Technology,       115 : 23-28, 2018

90.     Li Ya Dan, Li Wan Yun, Chai Hui Hui, Fang Can, Kang Yue Jun, CM Li, Yu Ling , Chitosan functionalization to prolong stable hydrophilicity of cotton thread for thread-based analytical device application, Cellulose, 25 (8) : 4831-4840, 2018

91.     Nan Kaikai, Du Hongfang , Su Lan, CM Li, Directly Electrodeposited Cobalt Sulfide Nanosheets as Advanced Catalyst for Oxygen Evolution Reaction,     Chemistry Select,     3 (25) : 7081-7088, 2018

92.     Guan Yongxin, Feng Yangyang, Wan Jing, Yang Xiaohui, Fang Ling, Gu Xiao, Liu Ruirui, Huang Zhengyong, Li Jian, Luo Jun, CM Li, Wang Yu,        Ganoderma-Like MoS2/NiS2 with Single Platinum Atoms Doping as an Efficient and Stable Hydrogen Evolution Reaction Catalyst, Small, 14 (27) : 1800697,   2018

93.     Wu Jinggao, Xu Maowen, Tang Chun, Li Guannan, He Hong, CM Li, F-Doping eects on carbon-coated Li3V2( PO4)(3) as a cathode for high performance lithium rechargeable batteries: combined experimental and DFT studies,    Physical Chemistry Chemical Physics, 20 (22) :  15192-15202,   2018

94.     Chen Jie, Xu Mao-Wen, Wu Jinggao, CM Li,    Center-iodized graphene as an advanced anode material to significantly boost the performance of lithium-ion batteries, Nanoscale,  10 (19) : 9115-9122, 2018

95.     Wu Chao, Guo Chunxian, Wu JingGao, Ai Wei, Yu Ting, CM Li, Construction of a stable lithium sulfide membrane to greatly confine polysulfides for high performance lithium-sulfur batteries, Journal of Materials Chemistry A,        6 (18) :  8655-8661,        2018

96.     An Hong Ming, Zhao Zhi Liang, Wang Qi, Zhang Lian Ying, Gu Meng, CM Li , Ternary PtPdCu Multicubes as a Highly Active and Durable Catalyst toward the Oxygen Reduction Reaction, ChemElectroChem,       5 (10) : 1345-1349,  2018

97.     Lu Shi-Yu, Jin Meng, Zhang Yan, Niu Yu-Bing, Gao Jie-Chang, CM Li,      Chemically Exfoliating Biomass into a Graphene-like Porous Active Carbon with Rational Pore Structure, Good Conductivity, and Large Surface Area for High-Performance Supercapacitors,      Advanced Energy Materials,   8 (11) : 1702545,      2018

98.     Wu Xiaoshuai, Qjao Yan, Shi Zhuanzhuan, Tang Wei, CM Li, Hierarchically Porous N-Doped Carbon Nanotubes/Reduced Graphene Oxide Composite for Promoting Flavin-Based Interfacial Electron Transfer in Microbial Fuel Cells,      ACS Applied Materials & Interfaces, 10 (14) : 11671-11677, 2018

99.     Xie Jiale, Yang Pingping, Guo Chunxian, Zhong Canyu, Wang Xiaodeng, CM Li, Hydrothermally Treating High-Ti Cinder for a Near Full-Sunlight-Driven Photocatalyst toward Highly efficient H-2 Evolution,  ACS Sustainable Chemistry & Engineering,     6(4) :  5076-5084, 2018

100.  Wu Xiaoshuai, Qjao Yan, Shi Zhuanzhuan, CM Li,  Enhancement of interfacial bioelectrocatalysis in Shewanella microbial fuel cells by a hierarchical porous carbon-silica composite derived from distiller's grains,    Sustainable Energy & Fuels,     2 (3) : 655-662, 2018

101.  Wu Xiaoshuai, Shi Zhuanzhuan, Zou Long, CM Li, Qiao Yan,        Pectin assisted one-pot synthesis of three dimensional porous NiO/graphene composite for enhanced bioelectrocatalysis in microbial fuel cells, Journal of Power Sources, 378 : 119-124, 2018

102.  Zhao Zhi Liang, Wang Qi, Zhang Lian Ying, An Hong Ming, Li Zhou, CM Li,    Galvanic exchange-formed ultra-low Pt loading on synthesized unique porous Ag-Pd nanotubes for increased active sites toward oxygen reduction reaction,          Electrochimica Acta , 263 : 209-216, 2018

103.  Shi Zhuanzhuan, Wu Xiaoshuai, Lu Yao, Lu Zhisong, CM Li, Yu Ling, Fast and low-cost patterning of electrodes on versatile 2D and 3D substrates by cutting and origami cohesive thermoplastic for biosensing applications, Sensors and Actuators B-Chemical, 255 : 2431-2436, 2018

104.  Chai Hui Hui, Lu Yao, Fang Can, Li Ya Dan, Kang Yue Jun, CM Li, Yu Ling,        3D-Printed seed planter and well array for high-throughput seed germination screening,        Integrative Biology, 10 (1) : 67-73,  2018

105.  Deng Wenwen; Feng Xuyong; Xiao Yao; CM Li,      Layered Molybdenum (Oxy) Pyrophosphate (MoO2)2P2O7 as a cathode material for sodium ion batteries, ChemElectroChem, 57):1032-1036, 2018

106.  Long Zou, Yan Qiao, CM Li,      Boosting Microbial Electrocatalytic Kinetics for High Power Density: Insights into Synthetic Biology and Advanced Nanoscience,       Electrochemical Energy Reviews, 1(4): 567-598,     2018

107.  稳定高效α-Fe2O3光电化学水分解——合理的材料设计和载流子动力学, 谢佳乐、CM Li材料导报, 32(7):1037-1056, 2018.04.

108.  Xie Jiale, Yang Pingping, Liang Xiaorong, Xiong Jinyun, Self-Improvement of Ti:Fe2O3 Photoanodes: Photoelectrocatalysis Improvement after Long-Term Stability Testing in Alkaline Electrolyte, ACS APPLIED ENERGY MATERIALS, 1(6)2769-2775, 2018

109.  Chun XianGuo, CM Li*,   Molecule-confined FeOx nanocrystals mounted on carbon as stable anode material for high energy density nickel-iron batteries, Nano Energy, 42:166-172, 2017

110.  Xia Qing Qing, Zhang Lian Ying, Zhao Zhi Liang, CM Li,  Growing Platinum-Ruthenium-Tin ternary alloy nanoparticles on reduced graphene oxide for strong ligand effect toward enhanced ethanol oxidation reaction, Journal of Colloid and Interface Science,    506: 135-143, 2017

111.  Deng Li , Xie Jiale, Wang Baohua, Chen Tao, CM Li, Chlorinated fluorine doped tin oxide electrodes with high work function for highly efficient planar perovskite solar cells (vol 110, 263901, 2017), Applied Physics Letters,       11114):149901,         2017

112.  He Hong, Man Yuhong, Yang Jingang, Xie Jiale, Xu Maowen,         MoO2 nanosheets embedded in amorphous carbon matrix for sodium-ion batteries,     Royal Society Open Science,    410):170892,    2017

113.  Zhao Wenxi, Guo Chunxian, CM Li , Lychee-like FeS2@FeSe2 core-shell microspheres anode in sodium ion batteries for large capacity and ultralong cycle life,    Journal of Materials Chemistry A, 5 (36): 19195-19202,         2017

114.  Tang Chun, Zhao Zhi Liang, Chen Jie, Li Bo, Chen Lian, CM Li, Se-Ni(OH)(2)-shelled vertically oriented NiSe nanowires as a superior electrocatalyst toward urea oxidation reaction of fuel cells, Electrochimica Acta, 248: 243-249, 2017

115.  Guo Qing, You Huihui, Yang Xu, Lin Bencheng, Zhu Zhihong, Lu Zhisong, Li Xiaoxiao, Zhao Yun, Mao Lin, Shen Shiping, Cheng Haoyan, Zhang Jiting, Deng Lingfu, Fan Jianhua, Xi Zhuge, Li Rui, CM Li, Functional single-walled carbon nanotubes 'CAR' for targeting dopamine delivery into the brain of parkinsonian mice, Nanoscale, 9(30): 10832-10845,      2017

116.  Zhou Ling, Zhao Zhi Liang, Zhang Lian Ying, An Hong Ming, CM Li, Grow Bimetallic Platinum-Iridium Alloy on Reduced Graphene Oxide to Construct Hetero-Atomic Bridge Catalysis toward efficient Electrooxidation of Methanol, Chemistry Select,      2(22): 6317-6322, 2017

117.  Chen Jie, Wu Chao, Tang Chun, Zhao Wenxi, Xu Maowen, CM Li, Iodine-Doped Graphene with Opportune Interlayer Spacing as Superior Anode Materials for High-Performance Lithium-Ion Batteries,      Chemistry Select,     2(20): 5518-5523,        2017

118.  Deng Li, Xie Jiale, Wang Baohua, Chen Tao, CM Li, Chlorinated fluorine doped tin oxide electrodes with high work function for highly efficient planar perovskite solar cells,     Applied Physics Letters, 110(26): 263901,       2017

119.  Wang Yan, Niu Yubin, CM Li,  The Effect of the Morphologies of Ni3S2 Anodes on the Performance of Lithium-Ion Batteries,         Chemistry Select,     2 (16):  4445-4451, 2017

120.  Liu Ze, Zhang Lian Yin, Wang Yi, Zhao Zhiliang, CM Li,    Self-Assembling PDDA on Graphene to Surfactant-Free Synthesize Uniform and Ultra-Small Pd Nanocrystals by Direct CO Reduction for Efficient Catalyst Toward Formic Acid Oxidation,         Chemistry Select,     2(10): 3110-3116, 2017

121.  Xie Jiale, Chen Jing,  CM Li,  Self-assembling reduced graphene quantum dots on hematite photoanode for passivating surface states toward significantly improved water splitting, International Journal of Hydrogen Energy,    42 (10) : 7158-7165         2017

122.  Zou, Long, Qiao Yan, Zhong Canyu, CM Li,      Enabling fast electron transfer through both bacterial outer-membrane redox centers and endogenous electron mediators by polyaniline hybridized large-mesoporous carbon anode for high-performance microbial fuel cells, Electrochimica Acta   , 329: 31-38,     2017

123.  Lou Fangming, Lu Zhisong, Hu Fangxin, CM Li, A 3D bio-platform constructed by glucose oxidase adsorbed on Au nanoparticles assembled polyaniline nanowires to sensitively detect glucose by electrochemiluminescence, Journal of Electroanalytical Chemistry,    787 : 125-131, 2017

124.  Zhao Wenxi, CM Li, Mesh-structured N-doped graphene@Sb2Se3 hybrids as an anode for large capacity sodium-ion batteries, Journal of Colloid and Interface Science, 488: 356-364, 2017

125.  Gao Lixia, Xie Jiale, Ma Xiaoqing, Li Man, Yu Ling, DNA@Mn-3(PO4)(2) Nanoparticles Supported with Graphene Oxide as Photoelectrodes for Photoeletrocatalysis,       Nanoscale Research Letters, 12 : 17        2017

126.  Xie Jiale Guo ChunxianYang PingpingWang XiaodengLiu DingyuCM Li, Bi-functional ferroelectric BiFeO3 passivated BiVO4 photoanode for efficient and stable solar water oxidation, Nano Energy,   31: 28-36,     2017

127.  Zhou Ying, Fu Jing Jing, Liu Ying, Shuai Kang, Yue Jun, CM Li, Yu Ling,   Redefining Chinese calligraphy rice paper: an economical and cytocompatible substrate for cell biological assays, RSC Advances,     7 (65) : 41017-41023,       2017

128.  Yang Pingping, Xie Jiale, Guo Chunxian, CM Li,      Soft- to network hard-material for constructing both ion- and electron-conductive hierarchical porous structure to significantly boost energy density of a supercapacitor,    Journal of Colloid and Interface Science,     485: 137-143,  2017

 

129.  Chun Xian Guo  CM Li*,        Recent Advances in Soft Materials to Build and Functionalize Hard Structures for Electrochemical Energy Storage and In situ Electrochemical Molecular Biosensing, ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS,          26(48):8824-8853, 2016

130.  Long Zou, YanQiao, Xiao-Shuai Wu,CM Li, Tailoring hierarchically porous graphene architecture by carbon nanotube to accelerate extracellular electron transfer of anodic biofilm in microbial fuel cells,         JOURNAL OF POWER SOURCES,         328:143-150,   2016

131.  Zhang, Lian Ying;Zhou, Zhiqin; Liu, Ze; CM Li, An Efficient Electrocatalyst Derived from Bamboo Leaves for the Oxygen Reduction Reaction, CHEMELECTROCHEM, 3(9):1466-1470, 2016

132.  Zhang, Lian Ying; Zhang, Wenlin; Zhou, Zhiqin; CM Li,   gamma-Fe2O3 nanocrystals-anchored macro/meso-porous graphene as a highly efficient adsorbent toward removal of methylene blue, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE,   476:200-205, 2016

133.  Niu, Yubin; Xu, Maowen; Guo, Chunxian; CM Li,   Pyro-synthesis of a nanostructured NaTi2(PO4)(3)/C with a novel lower voltage plateau for rechargeable sodium-ion batteries, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, 474:88-92,         2016

134.  Sun Bai; Tang Mei; Gao Ju; CM Li, Light-Controlled Simultaneous Resistive and Ferroelectricity Switching Effects of BiFeO3 Film for a Flexible Multistate High-Storage Memory Device, CHEMELECTROCHEM,     3(6):896-901,   2016

135.  Zheng Xin Ting; Ma Xiao Qing; CM Li,      Highly efficient nuclear delivery of anti-cancer drugs using a bio-functionalized reduced graphene oxide, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE,   467:35-42,        2016

136.  Long Zou , Yan Qiao,  ZhenYu Wu , XiaoShuai Wu,  JiaLe Xie,  ShuHong Yu,  Jinhong Guo , CM Li,        Tailoring Unique Mesopores of Hierarchically Porous Structures for Fast Direct Electrochemistry in Microbial Fuel Cells,         ADVANCED ENERGY MATERIALS, 6(4):1501535,     2016

137.  Niu Yubin; Xu Maowen; Shen Bolei; Dai Chunlong; CM Li, Exploration of Na7Fe4.5(P2O7)(4) as a cathode material for sodium-ion batteries,       JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 4(42):16531-16535,         2016

138.  Li, Aihua; Xu, Liqiang; CM Li; Qian, Yitai , Mesh-like LiZnBO3/C composites as a prominent stable anode for lithium ion rechargeable batteries,   JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 4(15):5489-5494,     2016

139.  Lu, Zhisong; Wang, Jing; Li, Rui; Qiao, Yan; Zhou, Mengyao; CM Li, Controllable stationary photocurrents generated from a bacteriorhodopsin/upconversion nanoparticle-based bionanosystem under NIR illumination,  NANOSCALE,         8(43):18524-18530, 2016

140.  Zhang, Lian Ying; Zhao, Zhi Liang; Yuan, Weiyong; CM Li, Facile one-pot surfactant-free synthesis of uniform Pd6Co nanocrystals on 3D graphene as an efficient electrocatalyst toward formic acid oxidation,  NANOSCALE,  8(4):1905-1909,         2016

141.  Lian Ying Zhang, Wenlin Zhang, Zhiliang Zhao, Ze Liu, Zhiqin Zhou, CM Li, Highly poison-resistant Pt nanocrystals on 3D graphene toward efficient methanol oxidation, RSC ADVANCES,  6(56):50726-50731,        2016

142.  Yubin Niu, Maowen Xu, Yan Zhang, Jin Han, Yan Wang,  CM Li,   Detailed investigation of a NaTi2(PO4)(3) anode prepared by pyro-synthesis for Na-ion batteries, RSC ADVANCES, 6(51):45605-45611, 2016

143.  Tang, Mei; Sun, Bai; Huang, Jing; Gao, Ju; CM Li,   High performance white-light-controlled resistance switching memory of an Ag/alpha-Fe2O3/FTO thin film, RSC ADVANCES, 6(30):25028-25033    2016

144.  Huang, Yinxi; Guo, Jinhong; Kang, Yuejun; Ai, Ye; CM Li , Two dimensional atomically thin MoS2 nanosheets and their sensing applications,        NANOSCALE, 7(46):19358-19376,  2015


版权所有:苏州科技大学材料科学与器件研究院    技术支持:南京先极科技有限公司
学院地址:江苏省苏州市高新区科锐路1号    传真电话:0512-68320027    电子邮件:xq.you@mail.usts.edu.cn    邮政编码:215009